Secretariat
    Home >> Secretariat
Staff
Secretary General: WANG Ting
Executive Secretary: WANG Jingchun
Staff Member: ZHANG Zhimin   ZHANG Yaqiong   ZHANG Huiliang   YANG Jiaying   XU Yanshuang